HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TS Nguyễn Thanh Trọng

Trưởng phòng Đào tạo

ThS. Cù Xuân Tiến

Phó Trưởng phòng Đào tạo                                  Cán bộ, nhân sự Phòng Đào tạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS Nguyễn Thanh Trọng

Trưởng phòng

2

Ths Cù Xuân Tiến

Phó Trưởng phòng

3

Ths Đỗ Văn Thắng

Chuyên viên

4

Ths Trần Tân Anh Phương

Chuyên viên

5

Ths Phạm Thị Thu Hòa

Chuyên viên

6

Ths Nguyễn văn Tuyên

Chuyên viên

7

CN Nguyễn Quang Trung

Chuyên viên

8

Ths Thái Phạm Phương Thùy

Chuyên viên

8 Ths Lê Quốc Nguyên Chuyên viên
10 CN Châu Văn Hồ
Chuyên viên
11 CN Trương Nguyễn Kiều Nhung Chuyên viên

Thái Phạm Phương Thùy

Tổng truy cập: 403,530

40,356