HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ThS. Phạm Thị Hạ Nguyên

Trưởng phòng Đào tạo

ThS. Cù Xuân Tiến

Phó Trưởng phòng Đào tạo


                                  Cán bộ, nhân sự Phòng Đào tạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ths. Phạm Thị Hạ Nguyên

Trưởng phòng

2

Ths. Cù Xuân Tiến

Phó Trưởng phòng

3

Ths. Đỗ Văn Thắng

Chuyên viên

4

Ths. Trần Tân Anh Phương

Chuyên viên

5

Ths. Phạm Thị Thu Hòa

Chuyên viên

6

Ths. Nguyễn văn Tuyên

Chuyên viên

7

CN. Nguyễn Quang Trung

Chuyên viên

8

Ths. Thái Phạm Phương Thùy

Chuyên viên

8 Ths. Lê Quốc Nguyên Chuyên viên
10 CN. Đào Xuân Chung Chuyên viên
11 CN. Trương Nguyễn Kiều Nhung Chuyên viên

Thái Phạm Phương Thùy

Tổng truy cập: 297,421

33,008