I. Chức năng  

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo bậc đại học. Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo sinh viên bậc đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

II. Nhiệm vụ

1. Phối hợp với các Khoa xây dựng kế hoạch đào tạo các hệ đại học chính quy, đại học văn bằng 2 chính quy (gọi chung là hệ chính quy), hệ vừa làm - vừa học, hệ liên thông cao đẳng đại học.

2. Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của Trường. Tổ chức thực hiện việc liên kết, hỗ trợ đào tạo hệ chính quy theo chủ trương; phối hợp với các khoa trong việc mở ngành mới, hệ đào tạo mới.

3. Lập đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học. Tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ Đại học từ khâu lên kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển;

4. Phối hợp với Khoa và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy. Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao;

5. Quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy đúng tiến độ, học tập học kỳ, năm học cho hệ Đại học. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý hiệu quả quỹ giảng đường;

6. Thường trực Hội đồng: tuyển sinh, tốt nghiệp, xét lên lớp, ngừng học, thôi học hệ Đại học; Thành viên ban điều hành dự án cử nhân tài năng; Thành viên hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên và các hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp sinh viên.

7. Quản lý và lưu trữ: hồ sơ sinh viên, điểm thi tuyển sinh, bài thi tuyển sinh theo quy định;

8. Tổ chức quản lý kết quả học tập của sinh viên hệ Đại học. Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo quy chế của Bộ GD&ĐT, ĐHQG-HCM và quy định của Trường;

9. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo hệ Đại học. Cấp bảng điểm cho sinh viên;

10. Đối chiếu xác nhận giờ giảng hệ Đại học cho các Khoa và giảng viên;

11. Đề xuất cơ chế phối hợp liên kết với các địa phương và cơ sở đào tạo hệ vừa làm - vừa học, nhằm tạo điều kiện khuyến khích phát triển, tăng cường quan hệ hợp tác. Là đầu mối giới thiệu, khuếch trương các ngành đào tạo nhằm phát triển đào tạo hệ vừa làm - vừa học;

12. Phối hợp với các trung tâm liên kết đào tạo tại các tỉnh để quản lý công tác giảng dạy và học tập tại địa phương liên kết mở lớp;

13. Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề phù hợp với loại hình đào tạo vừa làm – vừa học và điều kiện tuyển sinh tại địa phương liên kết;

14. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức hội nghị đánh giá công tác đào tạo hệ đại học. Đề xuất các phương án cải tiến công tác quản lý đào tạo hệ đại học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

15. Phối hợp với các đơn vị có liên quan phát triển quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo hệ vừa làm - vừa học;

16. Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính lập các hợp đồng đào tạo với các địa phương, tổ chức theo dõi thanh lý hợp đồng đào tạo;

17. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo hệ Đại học chính quy tập trung, văn bằng 2 và hệ vừa làm - vừa học; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;

18. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc triển khai công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập cho các lớp sinh viên;

19. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Trường;

20. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Trường giao.

Tổng truy cập: 323,037

29,263