DANH SÁCH CÁC MẪU BIỂU
SỬ DỤNG TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO

Sinh viên sử dụng các mẫu đơn sau theo thông báo hướng dẫn từ P. Đào tạo 

STT

MẢNG CÔNG TÁC

MÃ MẪU

TÊN MẪU BIỂU

QUY ĐỊNH

1

ĐIỂM

1.01

Mẫu đăng ký cấp bảng điểm cá nhân

Lịch cấp bảng điểm

2

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

2.01

Mẫu điều chỉnh môn học trước khi đóng tiền

Theo thông báo P.Đào tạo

2.02

Mẫu hủy môn học sau khi đóng tiền

Theo thông báo P.Đào tạo

2.03

Mẫu hủy và chuyển lớp môn cải thiện

Quy định về cải thiện

2.04

Mẫu đăng ký môn học tích lũy kiến thức

Quy định môn tích lũy kiến thức

3

HỌC VỤ

3.01

Mẫu đơn xin bảo lưu tuyển sinh

Điều 23, QĐ 1368

3.02

Mẫu đơn xin tạm dừng học tập

Điều 23, QĐ 1368

3.03

Mẫu đơn xin chuyển trường

Điều 25, QĐ 1368

3.04

Mẫu đơn xin nghỉ học

Điều 22, QĐ 1368

3.05

Mẫu đơn xin nhập học trở lại

Kèm QĐ bảo lưu / tạm dừng

 3.06  Mẫu đơn đăng ký học song song hai bằng  
 3.07  Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập  

4

BAN CÁN SỰ

4.01

Mẫu mượn phòng Linh Trung

Ban cán sự liên hệ P. Đào tạo

4.02

Mẫu mượn phòng Linh Xuân

Ban cán sự liên hệ P. Đào tạo

5

KHÁC

5.01

Mẫu biên nhận giải quyết vấn đề

Lịch tiếp sinh viên

5.02

Mẫu đơn chuyển ca thi

1 tuần trước ngày thi đầu  tiên của lịch thi cả trường

5.03a

Mẫu đơn nhận điểm I

Quy định về nhận – trả điểm I

5.03b

Mẫu đơn trả điểm I

Quy định về nhận – trả điểm I


 

Tổng truy cập: 313,948

23,359