Danh sách các biểu mẫu

DANH SÁCH CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO

Sinh viên sử dụng các mẫu đơn sau theo thông báo hướng dẫn từ P. Đào tạo 

Đăng ký môn học

Tải về

Điều chỉnh môn học trước khi đóng tiền

 

Đơn đăng ký bổ sung học phần

 

Đơn đề nghị hủy học phần

 

Học vụ

Tải về

Đơn xin bảo lưu tuyển sinh

 

Đơn xin tạm dừng học tập

 

Đơn xin nghỉ học

 

Đơn xin chuyển trường

 
Đơn xin chuyển ngành  

Đơn xin nhập học trở lại

 

Đơn đăng ký song bằng

 

Đơn đăng ký song ngành trong khối ĐHQG-HCM

 

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

 

Đơn xin xét môn tương đương

 

Đơn miễn học phần tiếng Anh

 

Đơn cam kết học theo thời khóa biểu đã đăng ký

 

Đơn hoãn xét tốt nghiệp

 

Chương trình song ngành ĐHQG-HCM

Tải về

Đơn đăng ký tham gia chương trình

 

Đơn công nhận học phần tương đương

 

Khác

Tải về

Quy trình về nhận và trả điểm I trực tuyến

 

Nhận điểm I trực tuyến

 

Trả điểm I trực tuyến

 

Xem kết quả I trực tuyến

 

Đơn trao đổi sinh viên UEL và UEB

 

Đơn cấp lại bảng điểm tốt nghiệp

 

Xử lý học vụ

Tải về

 Đơn trình bày nguyện vọng tiếp tục học tập  
Đơn xin hạ bậc hình thức xử lý học vụ