Danh sách các biểu mẫu

DANH SÁCH CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO

Sinh viên sử dụng các mẫu đơn sau theo thông báo hướng dẫn từ P. Đào tạo 

 

STT

MẢNG CÔNG TÁC

TÊN MẪU BIỂU

QUY ĐỊNH

1

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Mẫu điều chỉnh môn học trước khi đóng tiền

Theo thông báo P.Đào tạo

2

HỌC VỤ

Mẫu đơn xin bảo lưu tuyển sinh

Điều 23, QĐ 1368

Mẫu đơn xin tạm dừng học tập

Điều 23, QĐ 1368

Mẫu đơn xin chuyển trường

Điều 25, QĐ 1368

Mẫu đơn xin nghỉ học

Điều 22, QĐ 1368

Mẫu đơn xin nhập học trở lại

Kèm QĐ bảo lưu / tạm dừng

Mẫu đơn đăng ký học song song hai bằng

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập

Mẫu đơn xin xét môn tương đương

Mẫu đơn xin thi lại lần 3

Mẫu đơn xin trả nợ môn tương đương

Mẫu đơn đăng ký trả nợ môn tương đương

3

KHÁC

Mẫu đơn nhận - trả điểm I

Quy định về nhận – trả điểm I

 

 Tổng truy cập: 809,061

81,052