Danh sách các biểu mẫu

DANH SÁCH CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO

Sinh viên sử dụng các mẫu đơn sau theo thông báo hướng dẫn từ P. Đào tạo 

 STT

Đăng ký môn học

Tải về

1.01

Điều chỉnh môn học trước khi đóng tiền

 
 1.02

Đơn đăng ký bổ sung học phần

 
 1.03

Đơn đề nghị hủy học phần

 
 1.04

Đơn xin mở lớp học phần

 

Học vụ

Tải về

 2.01

Đơn xin bảo lưu tuyển sinh

 
 2.02

Đơn xin tạm dừng học tập

 
 2.03

Đơn xin nghỉ học

 
 2.04

Đơn xin chuyển trường

 
 2.05 Đơn xin chuyển ngành  
2.06

Đơn xin nhập học trở lại

 
 2.07

Đơn đăng ký song bằng

 
 2.08

Đơn đăng ký song ngành trong khối ĐHQG-HCM

 
 2.09

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

 
2.10

Đơn xin xét môn tương đương

 
 2.11

Đơn miễn học phần tiếng Anh

 
 2.12

Đơn cam kết học theo thời khóa biểu đã đăng ký

 
 2.13

Đơn hoãn xét tốt nghiệp

 

Chương trình song ngành ĐHQG-HCM

Tải về

 3.01

Đơn đăng ký tham gia chương trình

 
 3.02

Đơn công nhận học phần tương đương

 

Khác

Tải về

 4.01

Quy trình về nhận và trả điểm I trực tuyến

 
 4.02

Nhận điểm I trực tuyến

 
 4.03

Trả điểm I trực tuyến

 
 4.04

Xem kết quả I trực tuyến

 
 4.05

Đơn trao đổi sinh viên UEL và UEB

 
 4.06

Đơn cấp lại bảng điểm tốt nghiệp

 

Xử lý học vụ

Tải về

 5.01  Đơn trình bày nguyện vọng tiếp tục học tập  
 5.02 Đơn xin hạ bậc hình thức xử lý học vụ