Nhân sự


                                  Cán bộ, nhân sự Phòng Đào tạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS. Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng phụ trách
2

ThS. Trần Tân Anh Phương

Phó Trưởng phòng
3

ThS Đặng Thị Cẩm Ly

Chuyên viên

4

Ths Thái Phạm Phương Thùy

Chuyên viên

5 Ths Lê Quốc Nguyên Chuyên viên
6 CN Trương Nguyễn Kiều Nhung
Chuyên viên
7 KS Nguyễn Quang Trung
Chuyên viên
8 ThS Hồ Thị Phương Liên Chuyên viên
9 ThS Nguyễn Thế Hiển
Chuyên viên

hái Phạm Phương Thùy