Chức năng nhiệm vụ

1. CHỨC NĂNG:

- Quản trị công tác tổ chức đào tạo bậc đại học;

- Quản lý công tác xét và cấp bằng cử nhân (trừ chương trình liên kết quốc tế).


 

2. NHIỆM VỤ:

- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức đào tạo theo từng học kỳ, năm học, toàn khóa;

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để quản lý công tác đào tạo bậc đại học;

- Làm đầu mối quản lý giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng khối kiến thức chung;

- Quản lý hồ sơ của người học bậc đại học;

- Thực hiện công tác xét tốt nghiệp, tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên bậc đại học (trừ người học chương trình liên kết quốc tế);

- Thực hiện thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ phục vụ công tác đào tạo bậc đại học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.