Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, quản lý và phát triển các chương trình đào tạo bậc đại học.
2. Nhiệm vụ:
2.1 Xây dựng kế hoạch và phát triển chương trình đào tạo
- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động đào tạo bậc đại học;
- Tổ chức và phối hợp với các Khoa/Bộ môn xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo bậc đại học;
- Phối hợp với các Khoa/Bộ môn và các đơn vị chức năng rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo bậc đại học.
2.2 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo
- Phối hợp với các Khoa/Bộ môn xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo các hệ đào tạo bậc đại học;
- Phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo quản lý công tác giảng dạy và học tập các hệ Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, Liên thông cao đẳng – đại học;
- Đầu mối trong công tác xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bậc đại học;
- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch tuyển sinh, khai giảng, tốt nghiệp các hệ đào tạo bậc đại học.
2.3 Quản lý học vụ
- Quản lý hồ sơ, lý lịch khoa học của giảng viên thỉnh giảng;
- Quản lý và lưu trữ bảng điểm kết quả học tập của sinh viên bậc đại học (bản gốc);
- Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo bậc đại học theo quy định;
- Tổ chức xét khen thưởng, kỷ luật liên quan đến học vụ các hệ đào tạo bậc đại học.
2.4 Công tác khác
- Phối hợp với Phòng Sau Đại học, Phòng Quản lý khoa học để chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
- Phối hợp với Phòng Quan hệ đối ngoại, Phòng Công tác sinh viên để tổ chức trao đổi, quản lý sinh viên quốc tế;
- Mời giảng các môn học thuộc khối kiến thức chung do Phòng phụ trách (giảng viên ngoài trường);
- Thường trực các chương trình chất lượng cao, cử nhân tài năng.