TB về việc ưu tiên xét xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM vào đại học chính quy năm 2022 (Phương thức 2)

Xem và tải file Thông báo tại đây


Xem và tải Danh sách 149 trường THPT được UTXT theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021 tại đây