Quy trình xây dựng thời khóa biểu

1. Công bố TKB và gửi về các Khoa/Bộ môn phản hồi về mã môn, tên môn, số tín chỉ, loại môn (tự chọn hay bắt buộc), đề xuất giờ giảng cần điều chỉnh (nếu muốn thay đổi giờ giảng); đồng thời bố trí tên giảng viên phụ trách lên từng môn tương ứng.
2. Phòng Đào tạo tiến hành điều chỉnh và cập nhật những phản hồi từ các Khoa/Bộ môn.
3. Công bố TKB dự kiến cho sinh viên tiến hành đăng ký môn học.
4. Ghép lớp (đối với những môn có số lượng sinh viên đăng ký ít), tách lớp (đối với những môn tự chọn sinh viên đăng ký vượt quá số lượng quy định).
5. Công bố TKB chính thức có cập nhật giảng viên phụ trách để sinh viên theo dõi và thực hiện.
6. Nếu giảng viên muốn điều chỉnh lịch giảng sau khi đã công bố, giảng viên sẽ làm một mẫu đơn xác nhận điều chỉnh lịch giảng có xác nhận giữa giảng viên và tất cả sinh viên của môn đó.
7. Nộp đơn xác nhận điều chỉnh lịch giảng này về Phòng Đào tạo để tiến hành cập nhật lịch giảng mới.
 
Xem và tải file sơ đồ Quy trình tại đây



Tổng truy cập: 1,402,051