Đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp và chứng nhận hoàn thành khóa học

Sinh viên đăng ký các loại giấy chứng nhận nếu đáp ứng các điều kiện như sau:
1. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học: Sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện bao gồm 
(a) Hoàn thành 130 tín chỉ đối với chương trình chuẩn và chất lượng cao hoặc 120 tín chỉ đối với chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh;
(b) Hoàn thành Giáo dục thể chất và Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng;
(c) Hoàn thành các học phần tiếng Anh tăng cường và từ tiếng Anh 1 đến tiếng Anh 4
→ Sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện bao gồm
(a) Sinh viên đã hoàn thành khóa học và có chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra;
(b) Đã được Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường xét duyệt (Về thời gian họp Hội đồng, sinh viên theo dõi trên lịch của Trường trong các đợt xét tốt nghiệp).
→ Sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Sinh viên đăng ký qua link: https://forms.gle/ajxRjQsbNbHwSi3WA

Hoặc sinh viên quét mã vạch :

Sinh viên theo dõi phản hồi kết quả từ Phòng Đào tạo về việc đăng ký giấy chứng nhận qua đường dẫn sau: