Thông báo V/v đăng ký tham gia chương trình Song bằng - Học kỳ 2 (NH 2019-2020)

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia chương trình Song bằng – Học kỳ 2 (Năm học 2019-2020)

   Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học thêm ngành phù hợp với năng lực và sở thích, có thể nhận được hai bằng tốt nghiệp khi ra trường, nay Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên về quy trình đăng ký chương trình song song hai bằng như sau:

  1. Đối tượng

+ Sinh viên đã kết thúc học kỳ đầu tiên của ngành thứ nhất;

+ Sinh viên có điểm trung bình ≥ 6.0 tại thời điểm nộp hồ sơ.

  1. Các ngành được đăng ký song bằng

+  Sinh viên được chọn 1 trong các chuyên ngành còn lại được đào tạo tại trường để đăng ký.

+  Sinh viên có thể theo dõi Chương trình đào tạo và danh mục môn học ,số tín chỉ của ngành học thứ hai cần tích lũy, Hướng dẫn xem danh mục trên mục website phòng Đào tạo http://pdt.uel.edu.vn/ mục Chương trình đào tạo – Đề án/ Song bằng.

Hoặc tham khảo trực tiếp các chương trình đào tạo ngành 2, và lộ trình học dự kiến trên myuel.uel.edu.vn, phần “học vụ” – “đăng ký song bằng”.

  1. Thời gian và phương thức đăng ký

+ Thời gian: từ 13h00 ngày 12/11/2019 đến hết ngày 18/11/2019;

+ Thủ tục đăng ký : Đăng ký tham gia chương trình Song bằng (online, mục “Đăng ký song bằng” trong phần “Học vụ” trên myuel.uel.edu.vn)              

  1. Đăng ký môn học song bằng HK2(19-20)

Nếu trong HK2(19-20) có môn học song bằng mà SV muốn học thì SV đăng ký như sau:

+ Thời gian đăng ký: dự kiến từ 0h00 ngày 18/11/2019 đến 08h00 ngày 22/11/2019 (xem thêm thông báo đăng ký môn học HK2 (19-20)).

+ Phương thức đăng ký: đăng ký online trên myuel.uel.edu.vn

Lưu ý:  P.Đào tạo dự kiến công bố danh sách đăng ký song bằng thành công vào 19/11/2019.

  1. Thông tin khác

Học phí những môn học trong chương trình song bằng tính bằng với mức học phí của từng tín chỉ của môn học chính của hệ chính quy.

Sinh viên có thắc mắc về chương trình có thể gửi trao đổi với Cố vấn học tập của lớp hoặc qua email của Phòng đào tạo./.

                                                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO       

                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                               (đã ký)

                                                                                   Trần Tân Anh PhươngTổng truy cập: 851,116

93,118