Quy trình liên quan đến hoạt động đào tạo đại học

Download File Quyết định 497

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành các quy trình liên quan đến hoạt động đào tạo đại học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-ĐHQG ngày 20/04/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-ĐHKTL ngày 09/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học;

Căn cứ Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020 của nhà trường và yêu cầu hoàn thiện các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Quy trình liên quan đến hoạt động đào tạo đại học.

  QTĐT 1: Quy trình mở lớp học phần đối với sinh viên chính quy

  QTĐT 2: Quy trình mở mới ngành đào tạo

  QTĐT 3: Quy trình mở mới chương trình đào tạo

  QTĐT 4: Quy trình rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo

  QTĐT 5: Quy trình điều chỉnh chương trình đào tạo không theo định kỳ

  QTĐT 6: Quy trình thanh toán thù lao giảng dạy

  QTĐT 7: Quy trình xây dựng kế hoạch giảng dạy

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn, các đơn vị và cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Tổng truy cập: 1,406,236