Quy trình đăng ký môn học học kỳ chính

Quy trình đăng ký môn học học kỳ chính

B1: P.ĐT ra thông báo ĐKMH vào tháng 05 (đối với HK1) hoặc tháng 12 (đối với HK2), đính kèm theo thời khóa biểu dự kiến.
B2: SV tiến hành đăng ký môn học trên trang dkmh.uel.edu.vn bao gồm các loại sau:

LOẠI MÔN ĐĂNG KÝ

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

GHI CHÚ

Môn tự chọn

Bắt buộc

- SV không được đăng ký khác với lớp học chính.

- Trường hợp sinh viên không đăng ký xem như SV không học các môn học tự chọn ở học kỳ này, và không được đăng ký bổ sung.

Môn học chính

Không bắt buộc

- P.Đào tạo đã tiến hành GÁN MÔN học chính cho SV.

- Trường hợp SV muốn HỦY phải cân nhắc kỹ, nếu đăng ký lại sẽ mất quyền ưu tiên nếu lớp SV chọn đã bị đầy công suất phòng.

Môn học lại

Không bắt buộc

- Là các môn đã học và có điểm tổng kết < 5,0 hoặc các môn tự chọn thay thế khác cùng học kỳ.

- Trường hợp các môn SV mới thi vào học kỳ trước đó và chưa biết điểm, SV có thể đăng ký dự phòng và tiến hành hủy môn ngay sau khi có điểm đậu.

Môn học vượt

Không bắt buộc

- Là các môn có trong chương trình học của SV mà SV muốn đăng ký học trước.

Môn học bù

Không bắt buộc

- Là môn học có trong chương trình học ở các học kỳ trước của sinh viên nhưng SV chưa học.

Môn học cải thiện

Không bắt buộc

- Có điểm tổng kết > 5,0 mà SV muốn đăng ký học cải thiện điểm.

Môn học tích lũy/song ngành

Không bắt buộc

- Dành cho SV muốn học tích lũy kiến thức hoặc có Quyết định học song ngành.


B3: SV sau khi ĐKMH thành công PHẢI xuất kết quả ĐKMH – có mã vạch để lưu.
B4: P.ĐT công bố danh sách sau khi kết thúc đợt ĐKMH vào tháng 08 (đối với HK1) và tháng 12 (đối với HK2).
B5: P.ĐT thông báo điều chỉnh ĐKMH, đính kèm là TKB chính thức và SV tiến hành điều chỉnh online. SV chỉ được điều chỉnh các loại sau: Hủy môn, thay đổi môn học tự chọn. Tuyệt đối không được đăng ký bổ sung môn học.
B6: P.ĐT công bố danh sách ĐKMH sau khi kết thúc điều chỉnh ĐKMH vào tháng 10 (đối với HK1) và tháng 02 (đối với HK2).
B7: P.KHTC thông báo đóng tiền Học phí. SV tiến hành đóng HP tại ngân hàng Agribank.
Lưu ý: Học lại, Cải thiện có hạn kết thúc đóng tiền trước so với đóng tiền học chính.
B8: P.ĐT tiến hành Hủy môn đối với các SV không đóng tiền Học lại và cải thiện. 
B9: P.ĐT công bố danh sách chính thức dùng để in danh sách thi Giữa kỳ và Cuối kỳ.

Xem và tải file sơ đồ Quy trình tại đâyTổng truy cập: 1,402,126