Quy trình xử lý hồ sơ về điểm chưa hoàn tất (điểm I)

Quy trình xử lý hồ sơ về điểm chưa hoàn tất (điểm I)

1. Quy định chung và khái niệm:
Điều 1. Khái niệm
Điểm chưa hoàn tất (điểm I) là điểm được thể hiện tạm thời trong dữ liệu điểm của các môn học mà sinh viên vắng thi cuối kỳ và giữa kỳ có phép. Môn học được nhận điểm I được xem như môn học chưa tích lũy của sinh viên cho tới khi có điểm chính thức. Thời gian hiệu lực của điểm chưa hoàn tất (điểm I) là  02 học kỳ chính kể từ ngày được nhận.  
Điều 2. Quy trình nhận và trả điểm chưa hoàn tất (điểm I)
1. Nhận điểm I:
a. Đối tượng: Sinh viên bị ốm đau, tai nạn … không thể tham gia thi giữa, cuối kỳ.
b. Thời gian: 03 ngày trước hoặc sau ngày thi.
c. Sinh viên nộp đơn theo mẫu (kèm theo các giấy tờ hợp lệ liên quan) tại P.Đào tạo và Quản lý sinh viên.
2. Trả điểm I:
a. Thời gian: Từ khi công bố lịch thi cho đến trước ngày thi môn đầu tiên của lịch thi 1 tuần.
b. Cách làm: Sinh viên nộp đơn đã duyệt  (photo) cho P.Đào tạo để đăng ký lớp thi.
c. Đến ngày thi, SV sẽ tham gia thi tại phòng thi số 1 của lớp đã đăng ký (P. ĐT sẽ  chuyển danh sách lên phòng thi cho SV).
Điều 3. Xử lý điểm chưa hoàn tất (điểm I)
1. SV phải thi trả điểm I trong vòng 02 học kỳ chính kế tiếp (1 năm). Nếu không thực hiện trả điểm I trong thời gian quy định, thì điểm I tự động chuyển thành điểm 0.
2. SV phải giữ đơn này cho đến khi trả điểm I môn cuối cùng, nếu mất đơn, SV sẽ không được đăng ký trả điểm I.

2. Yêu cầu hồ sơ:
- Mẫu Nhận I (dành cho trường hợp xin Hoãn thi) hoặc Mẫu Trả I (dành cho trường hợp đăng ký những HK tiếp theo nếu Nhận I đã được duyệt);
- Minh chứng cho lý do nêu trong đơn (trường hợp Nhận I) hoặc bản photo Đơn Nhận I đã duyệt (trường hợp Trả I).

3. Thời gian nhận hồ sơ:
- Nhận I: 03 ngày trước hoặc sau ngày thi;
- Trả I: Từ khi công bố lịch thi cho đến trước ngày thi môn đầu tiên của lịch thi 1 tuần.

4. Thời gian trả hồ sơ:
- Nhận I: Sinh viên xem danh sách cập nhật online Nhận I sau 1 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ bằng giấy vào đầu HK tiếp theo;
- Trả I: Sinh viên xem danh sách cập nhật online Trả I sau 1 tuần kể từ khi nộp hồ sơ.


Xem và tải file sơ đồ Quy trình tại đâyTổng truy cập: 1,402,122