THÔNG BÁO V/v miễn các học phần tiếng Anh và bỏ giới hạn số tín chỉ đăng ký môn học đối với sinh viên hệ Đại học Chính quy

THÔNG BÁO

V/v miễn các học phần tiếng Anh và bỏ giới hạn số tín chỉ đăng ký môn học

đối với sinh viên hệ Đại học Chính quy

Căn cứ Quyết định Số 1525/QĐ-ĐHKTL ban hành ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy định tổ chức giảng dạy, học tập tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ hệ Đại học chính quy tập trung, Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên về việc miễn các học phần tiếng Anh chính khóa và bỏ giới hạn số tín chỉ đăng ký môn học cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên các khóa 18,19 đang theo học tại Trường.

2. Xét miễn học miễn thi học phần tiếng Anh chính khoá

Sinh viên có nguyện vọng xét miễn/giảm các cấp độ tiếng Anh chính khóa tại trường phải nộp chứng chỉ/bảng điểm (bản photo có công chứng) để được xét miễn học và miễn thi các học phần tiếng Anh trước 02 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ 1/học kỳ 2 của năm học thứ Nhất.

Các cấp độ để làm căn cứ xếp lớp môn học, cụ thể như sau:

Học phần tiếng Anh chính khóa

Cấp độ CEFR chi tiết

IELTS

Cambridge English

TOEFL iBT

TOEIC*

(nghe, đọc)

TOEIC*

(nói, viết)

VNU –EPT

Tiếng Anh 1 (EN01)

A2.2

171 - 225

121-160

126-150

Tiếng Anh 2 (EN02)

B1.1

31

226 - 315

161-180

151-175

Tiếng Anh 3 (EN03)

B1.2

4.0

PET 142-146

32-34

316 - 400

181 - 200

176 - 200

Tiếng Anh 4 (EN04) **

B1.3

4.5

PET từ 147

từ 35

từ 401

từ 201

từ 201

(*): Sinh viên cần đạt cùng lúc chứng chỉ TOEIC (Nghe, Đọc) và TOEIC (Nói, Viết) với mức điểm tối thiểu tương ứng.

(**): Sinh viên đạt mức điểm đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo sẽ được miễn tất cả các học phần tiếng Anh chính khoá (theo điều 10).

3. Chuẩn tiếng Anh trong quá trình học

3.1. Chuẩn tiếng Anh sinh viên phải đạt trong quá trình học (áp dụng với cả sinh viên học tiếng Anh tăng cường và tiếng Anh chính khóa) như sau:

Thời điểm

Mức điểm/chuẩn tối thiểu sinh viên cần đạt được

Ghi chú

Trước khi bắt đầu

Học kỳ 1 - năm Nhất

Tương đương VNU-EPT 126

Nếu sinh viên không đạt được chuẩn tiếng Anh trong quá trình học sẽ bị giới hạn số tín chỉ đăng ký, cụ thể sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 12 tín chỉ/học kỳ.

Trước khi bắt đầu

Học kỳ 1 - năm Hai

Tương đương VNU-EPT 176 hoặc hoàn thành EN02

Trước khi xét tốt nghiệp

Quy định tại Điều 10 QĐ 1525/QĐ-ĐHKTL - chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học chính quy

3.2. Chuẩn quá trình cho từng học phần tiếng Anh chính khóa và danh mục các môn học tiên quyết:

Học phần

Chuẩn tiếng Anh cần đạt được theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)

Điều kiện

Đã học đã thi

Tiên quyết

(phải hoàn thành)

Tiếng Anh 1 (EN01)

B1.1

-

TATC

Tiếng Anh 2 (EN02)

B1.2

EN01

-

Tiếng Anh 3 (EN03)

B1.3

-

EN02

Tiếng Anh 4 (EN04)

B1.4

-

EN03

4. Lịch xét công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra

Chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra được quy định tại Điều 10 Quy định tổ chức giảng dạy, học tập tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ tại Trường Đại học Kinh tế - Luật hệ Đại học chính quy tập trung (Ban hành kèm theo Quyết định số 1525/QĐ-ĐHKTL ngày 12/12/2018 của trường Đại học Kinh tế - Luật).

Thời điểm xét công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra: vào tháng 3, tháng 6tháng 10 hàng năm. (SV nộp theo thông báo và hướng dẫn trên website của phòng Đào tạo ở mỗi đợt).

5. Lưu ý khác (bỏ giới hạn số tín chỉ đăng ký môn học)

Trường hợp sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh trong quá trình học mà đã vượt quá thời điểm cần bổ sung xét chuẩn quá trình học (được quy định tại mục 3.1 trong thông báo này) có nguyện vọng bỏ giới hạn số tín chỉ đăng ký môn học thì sinh viên cần phải đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra (xét theo lịch tại mục 4). Những sinh viên đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra sẽ được Trường ra quyết định công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ và quyết định miễn các học phần tiếng Anh chính khóa.

Trường hợp sinh viên là người có quốc tịch nước ngoài hoặc đang theo học các đề án đặc biệt, Hội đồng xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra sẽ xem xét, kiểm tra cho phép sinh viên được miễn các học phần tiếng Anh chính khóa.

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên được biết thông tin và thực hiện.

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo qua email phongdaotao@uel.edu.vn./.

 

Nơi nhận:

- BHG (để báo cáo);

- SV K18, K19 (để thực hiện);

- CVHT các lớp K18, K19 (để nắm thông tin);

- Lưu, PĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Cù Xuân TiếnTổng truy cập: 855,396

97,398