THÔNG BÁO Về việc đăng ký bổ sung môn học đối với sinh viên khóa 18,19 Học kì 2 (năm học 2019-2020) – ĐH Chính quy

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bổ sung môn học đối với sinh viên khóa 18,19

Học kì 2 (năm học 2019-2020) – ĐH Chính quy

Căn cứ kết quả thi cuối học kì I năm học 2019-2020 đối với môn Tiếng Anh và dữ liệu tổng hợp sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ theo thông báo số 01/ĐHKTL-ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2019 về việc xét miễn các học phần tiếng Anh bổ sung đối với sinh viên hệ Đại học Chính quy, Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên Khóa 18, 19 về việc kiểm tra, đăng ký bổ sung học phần tiếng Anh chính khóa và môn học bổ sung sau khi được bỏ giới hạn số tín chỉ, cụ thể như sau:
1. Kiểm tra dữ liệu ĐKMH

Sinh viên BẮT BUỘC phải kiểm tra tất cả kết quả đăng ký môn học (ĐKMH) của HK2(19-20) thông qua tài khoản ĐKMH  tại trang web:

myuel.uel.edu.vn \ đăng nhập bằng email \ Học vụ \ Đăng ký học phần

2. Điều chỉnh dữ liệu ĐKMH

Sau khi kiểm tra kết quả đăng ký, sinh viên có thể thực hiện đăng ký bổ sung học phần tiếng Anh các cấp độ EN01, EN02, EN03, EN04 và đăng ký bổ sung môn học trên tài khoản ĐKMH.

3. Thời gian thực hiện

Từ 11h00 ngày 07/01/2020 (Thứ 3) đến 13h00 ngày 08/01/2020 (Thứ 4)


4. Lưu ý

+ Môn Tiếng Anh (EN…): sinh viên không được học vượt hai cấp độ cùng lúc và việc đăng ký bậc tiếp theo tuân theo Quy định giảng dạy, học tập Tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ tại UEL áp dụng cho hệ Đại học chính quy từ K18 (gọi tắt là Quyết định số 1525/QĐ-ĐHKTL) (chi tiết xem tại website Phòng Đào tạo).

+  Sinh viên lớp đại trà không được đăng ký học với lớp Chất lượng cao (CLC), Tài năng, CLC hoàn toàn bằng Tiếng Anh và ngược lại sinh viên lớp CLC và CA không được đăng ký học các môn học lần đầu tiên với các lớp đại trà (nếu sinh viên vẫn cố tình đăng ký sai, PĐT sẽ tự hủy mà không cần thông báo đến sinh viên).

+ Nếu sinh viên gặp vấn đề khi đăng ký môn học (chỉ giải quyết trong thời hạn đăng ký được quy định ở mục 3) thì liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (trong ngày làm việc, giờ hành chính). Sinh viên theo dõi kết quả đăng ký qua tài khoản myuel.uel.edu.vn.

Nơi nhận:

- SV Khóa 18, 19 (t/h);

- Ban Giám hiệu (b/c);

- P. KHTC (p/h);

- Lưu: VT, ĐT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Trần Tân Anh Phương

              Tổng truy cập: 856,774

98,776