QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng thứ hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển đại học 
văn bằng thứ hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 3 năm 2021


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VLVH NĂM 2021


Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Chính phủ ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24/03/2010 của Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM;
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non;
Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-ĐHQG ngày 31/5/2019 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học; Quyết định số 1419/QĐ-ĐHQG ngày 11/11/2019 của ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định tuyển sinh văn bằng hai trình độ đại học; 
Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-ĐHKTL ngày 25/3/2021 của Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc thành lập Hội đồng và Ban thư ký tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021;
Căn cứ thông báo kết luận cuộc họp về “Xét tuyển Văn bằng hai (VB2), Vừa làm Vừa học (VLVH) trình độ đại học đợt 3 năm 2021” của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học VB2, VLVH năm 2021 ngày 08 tháng 12 năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - Thường trực Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng thứ hai, hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 3 năm 2021 (danh sách đính kèm TẠI ĐÂY).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Phòng, Khoa, đơn vị có liên quan  và các thí sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Tổng truy cập: 1,402,120