Thông báo V/v thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng thứ hai, hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển đại học

văn bằng thứ hai, hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VLVH NĂM 2022

 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Chính phủ ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-ĐHQG ngày 30/6/2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-ĐHQG ngày 11/11/2019 của ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định tuyển sinh văn bằng hai trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-ĐHKTL ngày 24/5/2022 của Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng hai, hình thức vừa làm vừa học năm 2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp về “Xét tuyển Văn bằng hai vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022” của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học VB2 VLVH ngày 31 tháng 10 năm 2022;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng hai năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua danh sách thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng thứ hai, hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022 (danh sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên, Thường trực HĐTSĐH VBH, Ban thư ký HĐTSĐH VBH, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- ĐHQG HCM (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu VT, P.TS&CTSV

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Công Gia Khánh