THÔNG BÁO Về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2022; Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc phối hợp tổ chức kỳ Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2022;

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến các Khoa, đơn vị có liên quan,
giảng viên và người học về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến, cụ thể như sau:

  • Điều chỉnh: Chuyển lịch học từ trực tiếp sang trực tuyến đối với tất cả các lớp học phần có thời khóa biểu ở tòa nhà A, Trường Đại học Kinh tế -Luật trong thời gian đang diễn ra kỳ thi tuyển sinh Sau đại học.
  • Thời gian: từ ngày 19/11/2022 đến hết ngày 20/11/ 2022 (02 ngày)
  • Phương thức giảng dạy:

       + Giảng viên tổ chức giảng dạy trực tuyến qua hệ thống UEL E-learning (website: https://lms.uel.edu.vn) và chủ động thông báo cho sinh viên các lớp học phần.

       + Phòng Bảo đảm chất lượng thanh tra các lớp học phần giảng dạy trực tuyến theo quy định của Trường.

Lưu ý:

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần hỗ trợ thì quý Thầy, cô vui lòng liên hệ các đơn vị cụ thể sau:

  1. Hỗ trợ kỹ thuật về giảng dạy và học tập trực tuyến: Phòng Công nghệ thông tin: 028.37244555 – 6622 hoặc hotline: 028.37244539, email: cntt@uel.edu.vn
  2. Hỗ trợ về thanh tra lớp học: Phòng Bảo đảm chất lượng: 028.37244555-6401, email: phongbdcl@uel.edu.vn
  3. Hỗ trợ về thời khóa biểu: Phòng Đào tạo: 028.37244555 – 6311 (ThS Lê Quốc Nguyên), email: phongdaotao@uel.edu.vn

Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, các đơn vị có liên quan triển khai cho giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng) và sinh viên được biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để b/c);

- Giảng viên (để t/h);

- Tất cả sinh viên (để t/h);

- Các đơn vị thuộc Trường (để p/h);

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Huỳnh Thị Thúy Giang