THÔNG BÁO Về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2022- 2023

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2022- 2023

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023 đại học chính quy; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học và giảng viên trong việc đi lại, vui chơi đón Tết cổ truyền;

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến các Khoa, đơn vị có liên quan, giảng viên và người học về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

 1. Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023: Triển khai dạy và học trực tuyến trên hệ thống UEL E-learning (website: https://lms.uel.edu.vn) đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Theo đúng thời khóa biểu mà Phòng Đào tạo đã sắp xếp.
  • Giảng viên chủ động lựa chọn công cụ giảng giảng trực tuyến (google meet, zoom,...) và chủ động thông báo cho sinh viên thuộc các lớp học phần.
  • Phòng Bảo đảm chất lượng thực hiện thanh tra các lớp học phần theo quy định của Trường.
 2. Từ ngày 06/02/2023: tổ chức dạy và học trực tiếp tại Trường.

Về khung thời gian thực hiện kế hoạch học kỳ II năm học 2022-2023:

 • Khóa 19: sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp từ ngày 17/04/2023 đến ngày 30/04/2023.
 • Khóa 20, 21: thời gian học tập kết thúc trước ngày 14/05/2023; thời gian thi học kỳ từ ngày 15/05/2023 đến ngày 04/06/2023.
 • Khóa 22: thời gian học tập kết thúc trước ngày 14/05/2023; thời gian thi học kỳ từ ngày 15/05/2023 đến ngày 28/5/2023; học giáo dục quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - ĐHQG HCM từ ngày 29/05/2023 đến ngày 25/06/2023.

Lưu ý:

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần hỗ trợ thì quý Thầy, cô vui lòng liên hệ các đơn vị cụ thể sau:

 1. Hỗ trợ kỹ thuật về giảng dạy và học tập trực tuyến: Phòng Công nghệ thông tin: 028.37244555 – 6622 hoặc hotline: 028.37244539, email: cntt@uel.edu.vn
 2. Hỗ trợ về thanh tra lớp học: Phòng Bảo đảm chất lượng: 028.37244555-6401, email: phongbdcl@uel.edu.vn
 3. Hỗ trợ về thời khóa biểu: Phòng Đào tạo: 028.37244555 – 6311 (ThS Lê Quốc Nguyên), email: phongdaotao@uel.edu.vn

Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, các đơn vị có liên quan triển khai cho giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng) và sinh viên được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để b/c);

- Giảng viên (để t/h);

- Tất cả sinh viên (để t/h);

- Các đơn vị thuộc Trường (để p/h);

- Lưu: VT, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Huỳnh Thị Thúy Giang